Afwasmiddel Cleaninq 1 liter citroen
Afwasmiddel Cleaninq 1 liter citroen
  • Vloeibaar handafwasmiddel voor algemeen gebruik.
  • Met frisse citroengeur.
  • Verwijdert al het vastzittend vet en vuil.
  • 1 liter.
  • Voor hand-vaatwas ca.1 eetlepel op 10 liter water.
  • Voor het reinigen van houtwerk, muren, vaatwerk, etc. een dosering aanhouden van 10 à 15ml. op 5 liter warm of koud water.
  • Gevarenaanduidingen: H226, cat. 3: Ontvlambare vloeistof en damp. H301, cat. 3: Giftig bij inslikken. H302, cat. 4: Schadelijk bij inslikken. H304, cat. 1: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. H311, cat. 3: Giftig bij contact met de huid. H314, cat. 1A, 1B en 1C: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsels. H315, cat. 2: Veroorzaakt huidirritatie. H317, cat. 1: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H318, cat. 1: Veroorzaakt ernstig oogletsel. H319, cat. 2A: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H330, cat. 1 en 2: Dodelijk bij inademing. H400, cat. 1: Zeer giftig voor in het water levende organismen. H410, cat. 1: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H412, cat. 3: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
  • Veiligheidsaanbevelingen: P280: Beschermende kledij dragen. P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
Product code: 1000059
Op voorraad: 221
Verpakt per: STUK
Prijs per: STUK
Logo
Icon